Otsikko

MITÄ ON HYPNOOSI

Hypnoosi-sana tulee kreikan kielen unen jumalaa tarkoittavasta sanasta HYPNOS.

Hypnoosi on ilmiönä ikivanha. On arvioitu, että shamanistisissa kulttuureissa sitä on käytetty jopa jo 10.000-40.000 vuotta sitten.

Hypnoosi on ollut - tietyistä syistä - suomessa pitkään jotakin mystiikkaan verhottua tai jopa noituuteen ja vieläkin pahempiin termeihin liitettyä toimintaa. Viimeiset vuodet se on noussut nopeasti tavoittelemaan sille kuuluvaa asemaa tehokkaana ja monipuolisena hoitona myös lääketieteessä. Nykyisten tutkimusmenetelmien avulla voidaan "mieltä" tarkastella kuitenkin aivan uusilta suunnilta. Tekniikan kehityksen seurauksena syntyneen uuden tieteenalan, kognitiivisen neurotieteen myötä, tieteellinen mielenkiinto tajunnan ilmiöihin on jälleen herännyt. Hypnoosin tehosta on eräissä kliinisen lääketieteen tutkimuksissa vahvaa tutkimuksiin perustuvaa näyttöä.

Toisin, kuin hyvin usein hypnoosia aiemmin kokemattomat olettavat, hypnoosissa ollaan ihan hereillä ja tietoisia. Voisi jopa sanoa, että ajatukset jopa kristallisoituvat / selkiytyvät hypnoosin aikana ja henkilö on ajatuksiensa tasolla jopa vireämpi kuin normaali valvetilassaan. Fyysisesti keho kuitenkin voi tuntua hyvin väsyneeltä, raskaalta ja kuin olisi unessa.

Hypnoosi eli transsi on eräänlainen mielentila, ominaisuus joka on meissä jokaisessa ihmisessä "valmiina" syntymälahjana. Jokainen voi kokea kevyen hypnoosin vaikutuksia jopa päivittäin tiedostamattaan esim. keskittyessään TV:n katseluun tai uppoutuessaan kirjan lukemiseen. Tällaiseen mielentilan johdattelua voidaan tehdä tarkoituksellisestikin monilla eri tavoin ja myös menetelmällä jota kutsutaan hypnotisoinniksi. Hypnoosia voisi kutsua myös elämykselliseksi mielentilaksi. Aivan kuin näyttämö teatteri perustuu elämyksien tarjoamiselle ihmisille, jotka esitystä katsomaan tullessaan voivat parhaimmillaan eläytyä näytelmää katsoessaan kokemaan kaiken todeksi, hypnoositilassa henkilö toimii ihan samoin samaistuessaan hypnotisoijan kertomiin ajatuksiin mukaan. Idea piilee siinä, että hypnoosiin vaipuessaan henkilö siirtyy tuollaiselta "kylmältä" järkiperäiseltä, rationaaliselta ajattelutasoltaan tasolle, jossa hänen tunteensa alkavat reagoida ajatuksiin yhä voimakkaammin. Hypnoositilassa ihminen on alttiimpi suggestioille, eli alitajuiseen mieleen vaikuttaville ärsykkeille/ajatuksille. Hypnoosissa henkilön tietoinen tahto, itsekontrolli, itsesensuuri alkaa menettää merkitystään henkilölle itselleen. Sanotaankin että tämä tahto ohitetaan hypnoosin keinoin. Tällöin henkilö sulautuu/eläytyy ulkoa tulevaan informaatiovirtaan sisälle ja haluaakin nauttia siitä ponnistelemattomuuden tunteesta jonka tämä olotila suo hänelle. Kukin kokee hypnoosin kuitenkin omalla tavallaan. Siitä, miksi näin on, voit lukea lisää aiheesta "hypnoosin kokeminen".

Hypnoosissa aivot ovat ns. alfa tilassa, joka kuvastaa sitä taajuutta jolla aivot toimivat hypnoosiksi kutsutun tilan aikana. Tätä samaa tilaa pyritään hakemaan myös joogassa tai meditaatiossa. Hypnotisointia voitaisiin kuitenkin kutsua pelkistetyksi tekniikaksi tuollaisen tilan saavuttamiseksi. Se ei sisällä minkäänlaisia uskonnollisia tms. rituaaleja, kuten jotkut joogan tai meditaation muodot ja soveltuu näin eettisesti kaikille myös uskontokuntaan katsomatta.

Entä merkitys terapeuttisessa mielessä

Tajuntamme on jakautunut tietoiseen ja piilotajuiseen alueeseen. Tietoinen tajunta toimii kriittisesti, alitajunta mielleyhtymien kautta. Alitajuntaan on tallentunut henkilön koko elämän historia muistiin.

Alitajuntamme ohjaa kaikkea tekemisiämme tietoisen tajunnan kautta. Yhteyden saaminen alitajuntaan on puolestaan mahdollista hypnoosissa.

Henkilö voidaan siis ohjata hypnoosiin eli transsiin monella eri tavalla. Tunnetuin tapa lienee ns. fiksaatiotekniikka, jossa ihminen kohdistaa tarkkaavaisuutensa rajattuun kohteeseen tai kiintopisteeseen.

Henkilön/asiakkaan tavoitteet määräävät terapian kulun. Terapeutti muovaa tavoitteiden pohjalta sopivat suggestiot (esim. "Syön vain kun on nälkä"). Alitajunnalle tarjottujen suggestioiden avulla asiakas löytää uusia tapoja toimia ja ajatella sekä oppia pois vanhoista tottumuksista.

Hypnoosilla ei tehdä ihmeitä. Tuloksia saadaan, jos asiakas on motivoitunut ja vuorovaikutus terapeutin ja asiakkaan välillä toimii. Tätä vuorovaikutus suhdetta kutsutaan RAPPORT- suhteeksi ja se on yksi tärkeimpiä, ellei jopa tärkein tekijä hyvän ja toimivan hypnoositilan toteutumiselle. Kun asiakas luottaa 100%:sesti terapeuttiinsa, hän myös uskaltaa antautua tilaan juuri niin syvälle kuin terapeutti häntä johdattelee.

Usein kysyttyä

Vain herkkäuskoiset ja tyhmät vaipuvat hypnoosiin?

Vastaus: Todellisuudessa kylläkin juuri älykkäämmät ihmiset jotka ovat oppineet luovasti ja luontevasti käyttämään mielikuvitustaan, ovat herkimpiä hypnotisoitavia.

 "Minä pelkään, että puhun julki tietysti kaikki salaisuuteni hypnoosin aikana, enkä muista edes puheitani jälkeen päin?

Vastaus: Todellisuudessa terapian aikana ei ole välttämätöntä puhutella asiakasta hypnoosissa. Lisäksi on mainittava, että asiakas ei spontaanisti itsestään tai vahingossa ala hypnoosissa puhumaan muutenkaan. Puhuminen hypnoositilassa edellyttää hypnoosiin ohjanneelta tekijältään käskyn puhumiseen. Mitä tulee tilan jälkeen muistamattomuuteen, voinen kertoa, että asiakas muistaa kyllä kokemansa asiat tilan jälkeen, ellei hypnoosiin ohjannut tekijä ole varta vasten tilan aikana antanut käskyä muistin sulkemiseksi. Sellaista sulkua ei myöskään ole terapiassa yleensä tarvetta käyttää.

 "Pelkään itsekontrollini menetystä ja sitä, että teen jotain hulluja temppuja hypnoosissa tai hypnotisoija aivopesee minut käyttäytymään miten tahtoo?

Vastaus: Ammattitaitoinen terapeutti toimii aina eettisesti vain ja ainoastaan asiakkaan parhaaksi. Temppujen tekeminen ei kuulu terapiaan, eikä sellaisten tekemiseen vastaanotoilla olisi mitään perusteita. Terapeutti ei pyri muuttamaan asiakkaan moraalikäsityksiä, mielipiteitä tai käyttäytymistä asiakkaansa tahdon vastaisesti. Hypnoosia toteutetaan alusta alkaen istunnoilla aina tiimityönä asiakkaan kanssa ja asiakkaan tavoitteiden pohjalta. Hypnoosissa toteutettavista tavoitteista keskustellaan niin ennen kuin jälkeenkin hypnoositilan.

 "Pelkään, että jos vaivun liian syvälle hypnoosiin, jään sinne?

Vastaus: Tämä pelko on aiheeton. Jos hypnoosi menee liian syväksi (jota muuten ajoittain sattuu) seurauksena hypnotisoitu vaipuu unen puolelle. Ainoa "vaara" on siis, että asiakas alkaa kuorsata. Varsinaiseen hypnoosiin sinänsä ei voi jäädä, vaikka moni hypnoosia kokenut jälkeen päin saattaakin kertoa, että olisi jopa halunnut jäädä sinne kun se tuntui niin hyvältä. Jos kontakti jostain syystä hypnoosiin ohjanneen henkilön ja hypnotisoitavan välillä katkeaa, hypnoosi "haihtuu" automaattisesti. Riippuen tuon hetkisestä hypnoositilan syvyydestä, hypnotisoitu vaipuu joko unen puolelle tai palautuu normaaliin valvetilaan.

 "Olen kuullut, että kaikki ihmiset eivät ole hypnotisoitavissa ja uskon itse kuuluvani tuohon joukkoon?

Vastaus: Erilaisten arkielämää rajoittavien ongelmien, kuten jännitysten, pelkojen tai haitallisten tottumusten muuttamiseen tarvittavaan hypnoosiin vaipumisen mahdollisuus on kaikilla ihmisillä, kunhan motiivit, ajankohta, ympäristö ja terapeutin käyttämä tekniikka ovat oikeat.

Mihin vaikutetaan?

Hypnoosilla voidaan vaikuttaa kaikkiin ihmisen viiteen aistiin. Terapeuttisessa mielessä henkilön mielialoihin, asenteisiin ja tunteisiin. Näin myös kipuja ja särkyjä voidaan tehokkaasti lieventää tai poistaa.

Terapiassa terapeutti opastaa vaivoista kärsivää asiakasta, hypnoosia hyväksi käyttäen, ratkaisemaan itsessään olevat ongelmat ja ohjaa alitajunnan toimimaan asiakkaan omaksi parhaaksi. Kun ihminen normaalisti pystyy käyttämään vain murto-osan aivokapasiteetistaan, voidaan hypnoosin keinoin tuota kapasiteettia laajentaa. Näin alitajunnan ohjauksella tapahtuvat eri oireisiin johtavat vaivat voidaan luontevasti joko lieventää tai, kuten useimmiten, kokonaan poistaa.

Hypnoosi-induktio on vasta ensimmäinen vaihe terapeuttisessa hypnoosi-istunnossa. Hoidon olennaisena sisältönä ovat transsin aikana potilaalle kehittyvät mielikuvat, joiden sisältönä voi olla esim. jonkin kehontoiminnan muutos tai itsen näkeminen onnistuneen suorituksen yhteydessä. Joissakin tapauksissa on syytä käyttää myös regressiotyöskentelyä (ajassa taaksepäin palauttaminen). Tällöin voidaan esim. etsiä syy-yhteyttä lapsuuden aikaisista tapahtumista tämän päivän vallitseviin pelkotiloihin jne. Regression aikana henkilö palautetaan ajassa taaksepäin johonkin tiettyyn tapahtumaan tai ikäkauteen. Usein ihminen kokee regression aikana kyseisen hetken uudelleen täysin samanlaisena kun on sen oikeastikin kokenut. Regression avulla voidaan kohdata tilanteita ja tapahtumia uudelleen, sekä terapeutin antamien mielikuvien ja suggestioiden avulla oppia näkemään asiat uudella tavalla. Useat pelkotilat ja fobiat voivat johtua vain yhdestä ainoasta lapsuuden aikaisesta traumaattisesta tapahtumasta. Regressiotyöskentelyn avulla on mahdollista vapautua esim. pimeänpelosta, lentopelosta, suljetun- tai korkeanpaikan kammosta jne.

Yleinen käsitys on, että hypnoosi olisi tehokkaampaa mitä syvempi hypnoosi on kysymyksessä. Tämä pitää paikkansa, jos teemme esimerkiksi näytösluontoisesti hypnoosin avulla temppuja vapaaehtoisten koehenkilöiden kanssa, yleisön viihdyttämiseksi. Tällöin todellakin saamme voimakkaita vaikutuksia henkilöön, jotka kestävät kuitenkin vain näytöksen ajan, jolloin henkilö on hypnoosissa. Terapiassa tavoite on kuitenkin usein ihan toinen. Siinä missä näytöksessä mahdollisesti halutaan hetkellisesti ja vain hypnoosin ajan kestäviä vaikutuksia, terapiassa pyrkimyksenä on saada pysyviä, hypnoosin jälkeenkin jääviä pysyviä vaikutuksia. Tällöin käytetään ns. posthypnoottisia eli jälkihypnoottisia suggestioita. Tällöin tila syvyys pelkästään ei ole niin ratkaiseva asia, kuin suggestioiden toistamisella tapahtuva iskostaminen. Tähän tarkoitukseen soveltuvat oivallisesti terapiassa varsinaisten terapia käyntien tueksi varta vasten valmistettavat henkilökohtaiset hoitoäänitteet.

Kivun hallintaan saaminen hypnoosin avulla on yksi niistä tilanteista, joissa voidaan ensisijaisesti suosia hyvin syviä tiloja, analgesian aikaansaamiseksi. Analgesialla tarkoitetaan tunnottomuutta kivulle. Yksinkertaisesti sanottuna, ihminen tuntee jos kivulle tunnotonta kohtaa kosketetaan, muttei tunne varsinaista kipua. Hypnoosilla voidaan aikaansaada muutoksia myös tuntoaistien alueilla. Kipuaisti voidaan suggeroida täysin pois. Hypnoosissa tunnottomat alueet eivät noudata minkäänlaisia hermoratoja. Tämä on todettu myös useissa muissakin psyykkistä alkuperää olevissa tunnottomuuksissa.

Puhuttaessa hypnoterapiassa käytettävästä hypnoosista, on syytä erottaa se käsitteenä "pelkkään" rentoutustekniikkaan perustuvasta suggeroinnista. Tällaiseen rentoutustekniikkaan perustuvaa kevyttä rentoutusta moni on saattanut kokeilla tarjolla olevien rentoutusäänitteiden avulla. Kevyttä rentouttavaa tilaa ei ole syytä sekoittaa varsinaiseen hypnoosiin. Kun pelkästään rentoutusäänitteeksi soveltuvia äänitteitä tarjotaan virheellisesti myös terapeuttisina tai muuten hoitavina välineinä on sanomattakin selvää, että vaikutukset kuuntelijalle, ainakin äänitteen lupaamien hoitavien vaikutusten suhteen, saattavat jäädä hyvin vaihteleviksi tai jopa laihoiksi. Pelkkä äänitteen käyttö ei koskaan korvaa henkilökohtaisesti tehtävää terapiaa, mutta soveltuvat hyvin varsinaisen terapian tueksi ja täydentäjäksi.

HENKILÖKOHTAINEN RENTOUSVALMENNUS


Haluatko oppia rentoutumaan, päästä eroon esim. niskahartiaseudun kivuista ja säryistä? Mistä saisit lisää motivaatiota vaikka laihduttamiseen? Haittaako makeanhimo tavoitteiden toteutumista? Onko sinulla univaikeuksia?


HENKILÖKOHTAINEN RENTOUSVALMENNUS räätälöidään juuri sinulle. Henkilökohtainen valmennussuunnitelma pitää sisällään dynaamisen rentouden harjoittelua, kehon hyvää linjaamista, rentoutusharjoitteita, manuaaliterapiaa, hierontaa, liikkuvuuden lisäämistä edistäviä harjoitteita, ergonomiaohjausta, hyvän unen oppimista, motivaation lisäämistä, mielikuvaharjoittelua, hengitysharjoittelua, tasapainon kehittämistä, kehotietoisuusharjoittelua ...

Hinta sopimuksen mukaan

Otsikkosi Menee Tähän

Käytyjä kouutuksia ja suoritettuja tutkintoja::

- v. 2003 hypnoterapeutti

- v. 2006 akupunktiohoitaja

- v. 2010 hierojan ammattitutkinto = Koulutettu Hieroja

- v. 2012 asahiohjaaja

- v. 2015 syväasahiohjaaja

- v. 2015 - 2018 perinteisen kiinalaisen akupunktion/lääketieteen koulutus

- v. 2016 - 2018 hierojan erikoisammattitutkinto = HIEROJA (EAT)

Oman vastaanottotyöni ohella toimin hierontaopiskelijoiden työnohjaajana sekä näyttötutkinnoissa arvioitsijana.

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi.

Accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam.

Oikea Paikka Otsikollesi

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut.

HYPNOPUNKTIO

Ainutkertainen hoitomuoto jota et muualta löydä!

tarkoittaa hypnoosin ja kiinalaisen akupunktion yhdistelmää. Hypnoosin avulla ensin rentoudutaan jonka jälkeen asetetaan tarvittavat neulat paikalleen. Hypnoosissa annettavien ohjeiden avulla syvennetään akupunktion hoitovaikutusta. Hoito on kivutonta ja tehokasta. Hypnopunktiolla vähennetään akupunktiokäyntikertojen määrää huomattavasti. Jos yleinen hoitomäärä on 10 kerran sarja, niin hypnopunktiota tarvitaan usein vain 5 kertaa!
Kokonaiskesto on n. 60 min.

Hoito auttaa:
- tinnitus, allergiat
- suolisto- ja ruuansulatusvaivat 
- krooninen tai akuutti kipu 
päänsärky, migreeni, jännitystilat

75€ + alv 24% = 93€
-

HYPNORENTOUTUS

tarkoittaa rentoutumisen oppimista hypnoosin avulla. Hypnoosin avulla saadaan rentoutumiselle altis tila aikaiseksi ja opitaan myös itsehypnoosi jonka avulla voit helposti rentouttaa itsesi aina silloin kuin koet siihen tarvetta, vaikka ennen tärkeää esiintymistä/palaveria/tenttiä.
Hypnorentoutuksessa opitun itsehypnoosin avulla voit saada esim. migreenin hallintaan siten, että kohtaukset vähenevät ja loppuvat ennen kuin ovat alkaneetkaan!

75€ + alv 24% = 93€
Hoidon kokonaiskesto on n. 60 min.

RENTOUSVALMENNUS

on kokonaisvaltainen hoitopaketti:

- itsehypnoosin oppiminen
- liiketietoisuusharjoittelu
- bodymindfulness -harjoittelu
- hengityksen harjoittelu
- rentoutumisen oppiminen
- stressin hallinta
- uni- ym. vaikeuksien hoito
- eroon makean syömisestä
- motivaation lisääminen
- suorituskyvyn lisääminen
- tavoitteiden saavuttaminen

KORONA-AJAN ERIKOISTARJOUS: 499€/5 krt sarja
(sis. alv 24%)
(norm. hinta 620€)

TUPAKKAHYPNOOSI ON

n. kahden tunnin tiivis sessio jonka aikana pääset eroon tupakasta -lopullisesti. Tupakkahypnoosi ei maksa sinulle mitään enempää kuin mitä jo nyt maksat muutaman kuukauden tupakoinnista ja itse asiassa se on pelkkää säästöä, säästät joka kuukausi siitä eteenpäin selvää rahaa ja on se helppoa, eikö totta kun jos käytät nyt 60€/kk tupakkaan, niin vuoden kuluttua sinulla on 360€ säästössä.

Eroon tupakasta - hypnoosi vain 299€!

NISKAHARTIAMYLLYTYS on 

sellainen vähän reippaampi niskahartiaseudun käsittely. Hoidossa käsitellään niska/pää ja yläraajat. Hoidon kesto on 45 min.


yksi kerta 50 €

kolme kertaa 120€

Palvelun nimi

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Repellendus temporibus autem quibusdam et aut.

Palvelun nimi

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Repellendus temporibus autem quibusdam et aut.

Palvelun nimi

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Repellendus temporibus autem quibusdam et aut.

Otsikkosi

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam.

Oikea Paikka Otsikollesi

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut.

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem.

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi.

Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate.